logo สพฐ โรงเรียนวัดเขาขลุง

โรงเรียนวัดเขาขลุง

Wat Khao Khlung School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ สุรพงษ์ อึ๊งโพธิ์

นายสุรพงศ์ อึ๊งโพธิ์

โรงเรียนของเรา

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

คลังความรู้

คลังข้อสอบ

ข่าวสาร
โรงเรียนวัดเขาขลุง

เพลงมาร์ช สพป.ราชบุรี เขต 2

RB2 ONLINE LEARNING

RB2 Online Learning