ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่า รร.วัดเขาขลุง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนวัดเขาขลุง เพื่อพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเขาขลุง ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แรม ๗ ค่ํา เดือน ๑ ปีฉลู)

ป้ายเชิญร่วมงานทอดผ้าป่า รร วัดเขาขลุง ลงเว็บ ย่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาขลุง ขอเรียนเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดเขาขลุง เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต ๒ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จํานวน 9 ชั้นเรียน ปัจจุบันกําลังประสบ ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียน จึงต้องดําเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน และเพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากอาคารเรียนที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน ห้องน้ําห้องส้วมของนักเรียน หลายห้องชํารุด และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ สําหรับการจัดการเรียนกาสอน จึงต้องดําเนินการจัดสรร พัฒนาให้มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา แต่ด้วย มีข้อจํากัดด้านงบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีมติร่วมกันให้จัดทําโครงการ ระดมทรัพยากรทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กองละ 6,000 บาท หรือตามกําลังศรัทธา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไป พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจ้างครูผู้สอนให้ครบชั้นเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ํา ห้องส้วมของนักเรียนให้เป็นโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพร้อม ที่จะจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป

จึงขอบอกบุญมายังท่านที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตามจิตศรัทธา สามารถร่วมทําบุญด้วยตนเองที่โรงเรียนหรือโอนเงินร่วมทําบุญได้ที่

บัญชีธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (สาขาบ้านโป่ง)
ชื่อบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
เลขที่บัญชี012432237307

✨พร้อมกันนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบัลดาลให้ท่าน และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ✨

กําหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แรม ๗ ค่ํา เดือน ๑ ปีฉลู)

เวลา 10.00 น.ตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเขาขลุง
เวลา 11.00 น.ถวายปิ่นโตเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.19 น.ถวายกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เวลา 12.30 น.รับอาหารกลับบ้าน

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูวิธานอรัญวัตร (เจ้าอาวาสวัดเขาขลุง)

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสมบัติ เทพรส (ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน

กํานันประสงค์ ตันอํานวยผู้ใหญ่เสรี โสรดสรงนายประพันธ์ เยาวมาลย์
นายพยูน เหมสีนายประยูร วรดีผอ.สุรพงศ์ อึ้งโพธิ์
ครูสายสุนีย์ เงาะลําดวนครูวิภา ฉิมพาลีครูจิรายุ จิตรจํานอง
ครูนิสา ฉิมสุวรรณครูธีรวัฒน์ คําสุขนางสาวกาญจนา พวงนวม
นางสาวเกวลิน โพธิ์พงษ์นางสาวสารียะห์ ดอจินางสาวศิริรัตน์ เตียบฉายพันธ์

แผนที่โรงเรียนวัดเขาขลุง

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.